Pozemkové spoločenstvo urbariátu v Liptovskej Sielnici

Členovia výboru PSU :

 • Milan Straka, predseda výboru
 • Ján Kuna, podpredseda výboru
 • Dušan Kmeť Ing, člen výboru
 • Milan Lukášik, člen výboru
 • Jana Malíčková, člen výboru

Členovia DR PSU :

 • Ján Ambróz, predseda DR
 • Ján Ostrovský Ing, člen DR
 • Jozef Rojček, člen DR

Pracovníci PSU :

 • Predseda : Milan Straka, tel. 0948 352 2 31
 • Podpredseda a administratívny pracovník : Ján Kuna tel. 0948 095 954
 • Odborný lesný hospodár : Ing. Miroslav Antoška
 • Lesník : Marek Žiška

Organizačná štruktúra PSU:

Zhromaždenie vlastníkov spoločnej nehnuteľnosti je najvyším orgánom spoločenstva, tvoria ho všetci členovia spoločenstva, schádza sa jeden krát za rok a zvoláva ho výbor spoločenstva.